Excursio-ohjesääntö

Hyväksytty Kemistikillan kokouksessa 19.10.2009


Tätä ohjesääntöä sovelletaan Kemistikillan järjestämiin opinto- ja huviretkiin, joista käytetään tässä ohjesäännössä yleisnimitystä excursio.

1 § Excursiolle osallistuminen

Excursiolle voivat osallistua Kemistikillan varsinaiset jäsenet. Mikäli excursiolle osallistujia ei ole tarpeeksi, voi excursion järjestämisestä vastaava henkilö (myöhemmin vastuuhenkilö) harkintansa mukaan valita excursiolle myös muita siitä kiinnostuneita.

2 § Excursioille ilmoittautuminen

Excursiosta on ilmoitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen excursion alkamista Kemistikillan virallisella ilmoitustaululla. Tällöin on myös annettava ohjeet excursiolle ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava valintaperusteet, hinta-arvio ja excursion ajankohta.

Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautumisista tulee sitovia ja excursiolle hyväksytyt ovat velvollisia suorittamaan excursiomaksun.

3 § Excursiolle hyväksytyt

Vastuuhenkilö valitsee lähtijät ilmoittautumislistalla mainittujen valintaperusteiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö on velvollinen ilmoittamaan excursiolle ilmoittautuneille henkilökohtaisesti (sähköpostilla tai puhelimitse) excursiolle valituista henkilöistä ja varasijajärjestyksestä mahdollisimman pian ilmoittautumisajan umpeuduttua.

4 § Päätöksestä valittaminen

Excursiolle ilmoittautuneilla on oikeus valittaa päätöksestä Kemistikillan raadille yhden (1) vuorokauden kuluessa 3§ mainitun ilmoituksen jälkeen. Raadin on käsiteltävä valitus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahta (2) vuorokautta ennen excursion lähtöhetkeä. Raadin on toimitettava tieto päätöksestään viipymättä sekä valituksen tehneelle että vastuuhenkilölle.

5 § Ilmoittautumisen peruminen

Excursiolle osallistumisen voi perua ennen ilmoittautumisajan päättymistä ilman sitoumuksia.

Mikäli excursiolle hyväksytty estyy lähtemästä excursiolle ilmoittautumisajan päätyttyä, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi henkilökohtaisesti vastuuhenkilölle. Tämä ilmoitus ei kuitenkaan poista excursiomaksun suoritusvelvoitetta.

6 § Excursion varahenkilöt

Ilmoittautumisajan päätyttyä sattuvissa peruutustapauksissa excursiolle varasijoille valitut henkilöt ovat ensisijaisessa asemassa valittaessa peruuttaneen tilalle varahenkilöä.

Excursiomaksuvelvollisuus siirtyy varahenkilölle siinä vaiheessa, kun hän ilmoittaa vastuuhenkilölle lähtevänsä excursiolle.

7 § Excursiomaksut

Excursiomaksu on suoritettava raadin ilmoittamaan päivään mennessä. Tämän päivän on oltava viimeistään excursion alkamispäivä.

Jos maksuvelvollinen laiminlyö excursiomaksun suorittamisen, on Kemistikillan raadin annettava maksukehoitus. Excursiomaksun maksuvelvollisuudesta voidaan poiketa raadin päätöksellä painavista syistä.


Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet