Killan viralliset säännöt

Säännöt hyväksytty Kemistikillan kokouksissa 19.2.2003 ja 10.3.2003
PRH:n vaatimat muutokset tehty 22.9.2003
Hyväksytty PRH:ssa 7.10.2003

Muutokset sääntöihin hyväksytty PRH:ssa 1.10.2012

Muutokset sääntöihin hyväksytty Kemistikillan kokouksissa 23.10.2018 ja 14.11.2018.

1 luku: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

2 luku: Jäsenet

3 luku: Killan kokoukset

4 luku: Raati

5 luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat

6 luku: Hallinto ja talous

7 luku: Erityisiä määräyksiä


1 luku


Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kemistikilta ry. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä KK. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä kilta. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun kemian tekniikan koulutusohjelman opiskelijoita sekä herättää ja ylläpitää kiinnostusta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kilta ajaa jäsentensä etuja koko yliopiston piirissä ja ammatillisissa yhteisöissä sekä pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.

3 § Killan toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:

 • Järjestää kokouksia, juhlia, opinto- ja huviretkiä;
 • Järjestää opintoihin, korkeakouluun, yliopistoon, korkeakoulupoliittisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja tiedotustilaisuuksia;
 • Hoitaa killan tiedotustoimintaa ja julkaisee kiltalehteä;
 • Auttaa uusia jäseniä perehtymään korkeakouluun ja sen ilmapiiriin sekä selviytymään opintojen aikana ilmenevistä ongelmista;
 • Pitää yhteyttä Aalto-yliopiston Ylioppilaskuntaan (AYY), Aalto-yliopistoon, Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakouluun, alan ammatillisiin järjestöihin ja yrityksiin, killan entisiin jäseniin sekä muihin sidosryhmiin.

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää illanviettoja, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia sekä harrastaa julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi kilta kerää jäsenmaksuja.

Kilta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § Killan viralliset kielet

Killan virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

Ilmoituksia ja tiedotteita voidaan julkaista lisäksi myös englanniksi.


2 luku

Jäsenet

6 § Jäsenet

Killan jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, myöhemmin AYY, jäsen.

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa.

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee killan raati tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä.

Killalla voi samanaikaisesti olla korkeintaan kymmenen (10) kunniajäsentä. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

7 § Jäsenluettelo

Killan on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan killalle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista. Jäsenluetteloa kerätään ja ylläpidetään voimassaolevien tietosuoja-asetuksien mukaisesti.

8 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain killalle jäsenmaksun. Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon koko jäsenmaksukaudeksi.

9 § Killasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan raadille tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan ennalta ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

10 § Killasta erottaminen tai muu rangaistusmenettely

Killan raati voi erottaa jäsenen killasta, mikäli tämä ei ole enää AYY:n jäsen.

Killan raati voi myös erottaa jäsenen killasta, jos tämä on toiminut törkeästi vastoin killan tarkoitusta tai jos hän on muuten menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa. Näistä syistä killan raati voi myös kieltää jäsenen osanoton killan toimintaan määräajaksi, tai antaa jäsenelle kirjallisen varoituksen. Osanottokielto ei koske killan kokouksia.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös tai päätös muusta rangaistusmenettelystä on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla ja viipymättä toimitettava kirjallisena tai sähköpostilla tiedoksi erotetulle.

11 § Erottamispäätöksestä tai muusta rangaistusmenettelystä valittaminen

Killan raadin erottamalla tai rankaisemalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä killan kokoukselle. Valitus on toimitettava raadille kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamis- tai rangaistuspäätöksen julkaisemisesta killan virallisella ilmoitustaululla. Valitus on käsiteltävä killan kokouksessa kuudenkymmenen (60) vuorokauden kuluessa valituksen jättämisestä.


3 luku

Killan kokoukset

12 § Killan kokoukset

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Killan vuosikokous pidetään helmikuussa ja vaalikokous marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää, kun raati katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kolmekymmentä (30) killan äänioikeutettua jäsentä sitä raadilta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

13 § Vuosikokous

Killan vuosikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • Edellisen vuoden tilinpäätös
 • Toiminnantarkastajien lausunto
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 • Raadin valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 • Raadin valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 • Killan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle lukuvuodelle
 • Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä

14 § Vaalikokous

Killan vaalikokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

 • Raadin puheenjohtajan sekä muiden raadin jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi.
 • Killan tiedotuksesta vastaavan henkilön valinta
 • Kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta seuraavaksi tilikaudeksi

15 § Oikeudet killan kokouksissa

Killan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös kiltaan kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- ja puheoikeus.

16 § Päätöksenteko

Päätökset killan kokouksissa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Killan kokousten koollekutsuminen

Killan kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja killan virallisella sähköpostilistalla   vähintään viikkoa ennen kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Ainoastaan killan kokous voi päättää killan sääntöjen ja ohjesääntöjen muuttamisesta, uusien ohjesääntöjen hyväksymisestä, killan virallisesta ilmoitustaulusta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, raadin tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai killan purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Mikäli killan jäsen haluaa tuoda jonkin asian killan kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti raadille niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Killan kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamushenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Toimihenkilön voi vapauttaa tehtävästään killan raati.


4 luku

Raati

21 § Raati

Killan asioita hallituksena hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati. Raatiin kuuluu puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä yhdestä kahdeksaan (1-8) muuta jäsentä. Vain killan varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia killan raadin puheenjohtajaksi tai rahastonhoitajaksi. Raadin jäsenistä vähintään puolet on oltava varsinaisia jäseniä.

Raadin puheenjohtaja kutsuu koolle raadin kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Varapuheenjohtajan tulee olla killan varsinainen jäsen.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat raadin kokouksista, pitää kirjaa killan jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa killan taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

22 § Raadin tehtävät

Raadin tehtäviin kuuluu:

 • Johtaa killan toimintaa;
 • Valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • Hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 • Päättää jäseneksi hyväksymisestä;
 • Laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 • Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
 • Kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa sekä
 • Edustaa kiltaa

23 § Raadin kokoukset

Raadin kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu raadin keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet raadin jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

24 § Killan nimen kirjoittaminen

Killan nimen kirjoittaa kaksi raadin jäsentä yhdessä, joista toisen tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


5 luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Kilta ja raati voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa raadin alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuosi. Toimikunnille on määrättävä vastuuhenkilö.

Toimikuntien toimintaan voi osallistua jokainen killan jäsen kiinnostuksensa mukaan.


6 luku

Hallinto ja talous

26 § Toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

27 § Toiminnantarkastajat

Raadin on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Toiminnantarkastajien on annettava raadille kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan killan hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


7 luku

Erityisiä määräyksiä

28 § Killan tunnukset ja merkit

Killan tunnus on hopeinen neonatomin kuva.

Killalla on oma lippu, josta määrätään lippuohjesäännössä.

Kilta voi kunnioittaa ansioituneita henkilöitä myöntämällä kunnia- ja ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisestä määrätään kunnia- ja ansiomerkkiohjesäännössä.

29 § Ohjesäännöt

Raadin kokoonpanosta sekä raadin jäsenten, killan toimikuntien ja toimihenkilöiden tehtävistä määrätään tarkemmin erillisessä kiltaohjesäännössä.

Killan järjestämillä excursioilla noudatetaan erillistä excursio-ohjesääntöä.

Killassa järjestettävissä coronaturnauksissa noudatetaan erillistä coronaohjesääntöä.

Lisäksi killalla voi olla muita toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä. Ohjesääntö on hyväksyttävä killan kokouksessa.

30 § Oltermanni

Neuvonantajakseen killan toimintaa koskevissa asioissa raati valitsee Kemian tekniikan korkeakoulun alaisten laitosten opetushenkilökunnan joukosta oltermannin kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia oltermannina enintään kolme (3) kautta. Mikäli oltermanni on estynyt suorittamaan tehtäväänsä, raati voi valita uuden oltermannin suorittamaan kuluvan kauden loppuun. Tällöin kuluva kausi lasketaan uuden oltermannin ensimmäiseksi kaudeksi.

31 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen voi tehdä killan raati, vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai vähintään kolmekymmentä (30) killan varsinaista jäsentä kirjallisena raadille. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

32 § Ohjesääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen

Uusi ohjesääntö voidaan hyväksyä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä killan kokouksessa.

Muutoksia killan ohjesääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä killan kokouksessa.

Esityksen uudeksi ohjesäännöksi tai muutosesityksen voi tehdä killan raati, vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai vähintään kolmekymmentä (30) killan varsinaista jäsentä kirjallisena raadille. Esitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.

33 § Kemistikillan purkautuminen

Kilta purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

34 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

35 § Ohjesääntöjen voimaantulo

Ohjesääntö tulee voimaan heti sen killan kokouksen jälkeen, jossa se on vahvistettu.

36 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

Yhteystiedot

Kemistintie 1
FIN-02151 Espoo
Finland

hallitus kemistikilta.fi

Sisältö © 2012-2023 Kemistikilta
Ulkoasu © 2012-2023 Markus Sintonen

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumien ilmoittautumisrekisterin tietosuojaseloste

Kemistikiltaa tukemassa

SKS NN NN NN Neste TEK Sweco Valmet